«Самұрық–Энерго» АҚ | Біріктірілген жылдық есеп
Қосымшалар

Есептің GRI нұсқаулығына сәйкестік кестесі

GRI индексі Көрсеткіш атауы Көрсеткішті ашу Беті
Стратегия және Талдау
G4–3 Ұйымның атауы + 9
G4–4 Негізгі өнім + 85
G4–5 Ұйымның штаб-пәтерінің орналасқан жері + 210
G4–6 Ұйым жұмыс істеп жатқан елдердің саны және ол негізгі қызметін жүзеге асыратын немесе есепте қамтылған орнықты даму мәселелері тұрғысынан алғанда айрықша маңызды болып табылатын елдердің атаулары + 20
G4–7 Меншік сипаты және ұйымдық-құқықтық нысаны + 117
G4–28 Ақпарат ұсынылатын есепті кезең + 208
G4–29 Орнықты даму саласындағы алдыңғы есептің жарияланған күні + 208
G4–30 Есептілік циклы + 208
G4–31 Аталған есепке немесе оның мазмұнына қатысты мәселелер бойынша жүгінуге болатын байланыстырушы тұлға + 210
G4–17 a. Есептіліктері шоғырландырылған қаржылық есептілікке немесе осыған ұқсас құжаттарға енгізілген барлық заңды тұлғаларды санамалап көрсету

b. Орнықты даму саласындағы есептілікте есептілігі шоғырландырылған қаржылық есептілікке немесе осыған ұқсас құжаттарға енгізілген қандай да бір заңды тұлға туралы ақпараттың бар-жоқтығы туралы ақпарат

+ 11–12 Т.2

83

208

 

G4–18 a. Есеп мазмұны мен Аспектілер шекараларын анықтау әдістемесі

b. Есеп мазмұнын анықтау кезіндегі Есептілікті дайындау қағидаттарын қолдану

+

+

208
G4–19 Есеп мазмұнын анықтау процесінде анықталған барлық маңызды Аспектілердің тізімі
G4–22 Алдыңғы есептерде жарияланған көрсеткіштердің барлығын қайта тұжырымдау салдарлары мен мұндай қайта тұжырымдау себептері туралы ақпарат + 209
G4–23 Алдыңғы есепті кезеңдермен салыстырғанда Аспектілерді қамту мен оның шекараларының маңызды өзгерістері туралы ақпарат + 208
G4–1 Ұйымда шешім қабылдайтын ең үлкен басшының мәлімдемесі + 8
G4–9 Ұйымның ауқымы (Қоғамның компаниялар тобы бойынша – үш жыл ішіндегі көрсеткіштермен салыстырғанда, соңғы жылдағы өзгерістер) + 4, 20
G4–12 Ұйымдағы жеткізілімдер тізбегі + 25–29, 115
G4–13 Ұйымның ауқымындағы, құрылымындағы немесе меншігіндегі немесе оның жеткізілімдер тізбегіндегі бөлімшелерге немесе олардың орналасқан жерлеріне қатысты өзгерістерді; кәсіпорындардың ашылуын, жабылуын және кеңеюін; акционерлік капиталдың құрылымындағы өзгерістер мен капиталды қалыптастыру, ұстап тұру немесе өзгерту бойынша іс-қимылдарды (жеке секторды ұйымдастыру үшін); өнім берушілердің, құрылымдардың орналасқан жерлерінің өзгеруін қоса алғанда, есепті кезең ішінде болған барлық маңызды өзгерістері + 31, 25–29
G4–8 Ұйым жұмыс жасайтын нарықтар (географиялық бөліністі, қызмет көрсетілетін салаларды, сонымен қатар тұтынушылар мен бенефициарларды қоса алғанда) 32, 89–90
G4–34 Корпоративтік басқару құрылымы + 117
G4–35 Акционерлер туралы ақпарат (иелену құрылымы, құрылымдағы, меншіктегі маңызды өзгерістер) + 117
Жоғары дәрежедегі атқарушы басшылар мен басқа қызметкерлерге корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органнан экономикалық, экологиялық және әлеуметтік проблемаларды шешу бойынша өкілеттіктерді табыстау тәртібі +
G4–36 Ұйымда экономикалық, экологиялық және әлеуметтік проблемаларды шешуге жауапты басшылық лауазым немесе лауазымдар бар ма, тиісті лауазымды атқаратын тұлғалар корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органға тікелей бағына ма? + 155
Есепті кезеңнің Жалғыз акционер қабылдаған негізгі шешімдері + 123
G4–38 Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның және оның комитеттерінің құрамы, мұнда: атқарушы және атқарушы емес мүшелерді; корпоративтік басқару органы мүшесі лауазымында болу мерзімі; басқарушы органның әрбір мүшесінің басқа маңызды лауазымдары мен міндеттемелерінің саны; жынысы; жеткілікті ұсынылмаған әлеуметтік топтардың қатысуын; ұйымның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсеріне қатысы бар құзыреттер; мүдделі тараптардың өкілдіктері көрсетілуі тиіс. + 118–122
G4–39 Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның төрағасы сонымен қатар атқару директор да бола ала ма (егер бола алса, онда оның ұйымды басқарудағы функциялары мен лауазымдарды қоса атқару себептері) + 118
G4–40 Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органға және оның комитеттеріне мүшелікке үміткерлер іріктеу мен ұсыну тәртібі, сонымен қатар жоғары басқарушы органның мүшелерін ұсынған және іріктеген кезде қолданылатын критерийлер, мұнда: әралуандылық факторы ескерілетін-ескерілмейтіні, қалай ескерілетіні; экономикалық, экологиялық және әлеуметтік проблемалар саласындағы кәсіби біліктілік пен тәжірибе факторларының ескерілетіні; мүдделі тараптардың тартылатыны (акционерлерді қоса алғанда) және қалай тартылатыны көрсетілуі тиіс. + 122
G4–41 Мүдделер қақтығысын болдырмау және оларды басқару бойынша корпоративтік басқару жөніндегі жоғары орган пайдаланатын рәсімдер. Мүдделі тараптарға ең болмағанда бірнеше директорлар кеңесінде бірдей мүше болу; өнім берушілермен және өзге мүдделі тараптармен бірге акцияларды ірлесіп иелену; бақылаушы акционердің, үлестес тұлғалардың болуы туралы ақпаратты қоса алғанда, мүдделер қақтығысы туралы ақпарат ашылатын/ашылмайтынын көрсету. + 122
G4–42 Ұйымның мақсаттарын, оның құндылықтары мен миссияларын, сондай-ақ оның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсеріне қатысты стратегиясын, саясаттары мен міндеттерін әзірлеудегі, бекіту мен жаңартудағы корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның рөлі + 16–17
G4–43 Экономикалық, экологиялық және әлеуметтік проблемалармен байланысты корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның мүшелерінің ұжымдық білімдерін әзірлеу мен арттыру үшін қабылданатын шаралар + 11
G4–44 Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның оларды экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелермен басқару тұрғысынан алғандағы бағалау рәсімдері. Мұндай баға тәуелсіз болып табыла ма, ол қаншалықты жиі өткізіліп тұратынын көрсетіңіз. Мұндай баға өзін-өзі бағалау болып табыла ма, көрсетіңіз.

b. Ең болмағанда, басқарушы органдар құрамы мен ұйымдастыру тәжірибесіне өзгерістер енгізуді қоса алғанда, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді басқару тұрғысынан алғанда, корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның қызметін бағалау нәтижелері бойынша қабылданатын шаралар

+ 164
G4–45 Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерлерді, тәуекелдер мен мүмкіндіктерді, оларды басқаруды анықтаудағы рөлі. Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның тиісті мінез-құлық нормаларының сақталуын қамтамасыз етудегі рөлін сипаттаңыз.

Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерлерді, тәуекелдер мен мүмкіндіктерді, оларды басқаруды анықтауына жәрдемдесу үшін мүдделі тараптармен консультациялар жүргізіле ме?

+ 16, 19
G4–46 Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәселелермен байланысты тәуекелдерді басқаруда ұйымдар пайдаланатын әдістердің тиімділігіне талдау жасаудағы рөлі 169
G4–47 Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары орган экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерлерді, тәуекелдер мен мүмкіндіктерді қаншалықты жиі талдайды? + 168–169
G4–49 Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органды аса маңызды мәселелер туралы хабардар ету рәсімі + 169
G4–50 Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның назарына жеткізілген маңызды проблемалардың сипаты мен жалпы саны, оларды қарау мен шешу үшін пайдаланылған тетікті (тетіктерді) сипаттаңыз + 169
G4–51 Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның мүшелеріне сыйақы беру қағидасы, сыйақы берудің тіркелген және ауыспалы жалақы түрлерімен қатар мыналарды қоса алғанда:

  • белгілі бір нәтижелерге жеткені үшін сыйлықақы;
  • компанияның акцияларымен сыйлықақы беру;
  • сыйақылар;
  • кейінге қалдырылған және бөлінген акциялар;
  • сыйақылар және жұмысқа қабылдаған кездегі ынталандырушы төлемақылар;
  • қызметін тоқтатқан кездегі төлемақылар;

алған сыйлықақыны қайтару; зейнет жәрдемақысы, оның ішінде Корпоративтік басқару жөніндегі жоғары органның мүшелерінің, жоғары дәрежедегі атқарушы асшылардың және барлық қалған қызметкерлердің зейнетақы жоспарлары мен жарналарының мөлшерлемелері арасындағы айырмашылық.

b. Сыйлықақы беру қағидаларында көрсетілген қызметті бағалау критерийлері секілді түсіндірмелер жоғары басқару органы мен жоғары деңгейдегі басшылардың экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарымен өзара байланысты.

+ 164
G4–52 Сыйлықақының мөлшерін белгілеу тәртібі. Сыйлықақы жөніндегі консультанттар сыйлықақының мөлшерін белгілеуге қатыса ма және олар басшылықтан тәуелсіз бе, соны көрсетіңіз. Сыйлықақы жөніндегі консультанттар ұйыммен қарым-қатынас жасап, оған қолдау көрсететін барлық өзге қарым-қатынас түрлерін сипаттаңыз. + 124
G4–15 Сыртқы тараптар әзірлеген экономикалық, экологиялық және әлеуметтік хартиялар, қағидаттар немесе ұйым қосылған не қолдау көрсететін басқа да бастамалар + 18
G4–16 Қауымдастықтарға (мысалы, салалық) және/немесе мүдделерді қорғау жөніндегі ұлттық және халықаралық ұйымдарға мүшелік туралы ақпарат, мұнда ұйым басқару органдарынан орын иеленеді; жобалар мен комитеттерге қатысады; жалпы мүшелік жарналар шегінен тыс. елеулі қаржыландыру ұсынады; өзінің мүше болуын стратегиялық мақсат ретінде қарайды. + 18
G4–24 Ұйым өзара іс-қимыл жасайтын мүдделі тараптар тобының тізімі (мүдделі тараптар картасы) + 19
G4–25 Өзара іс-қимыл жасау үшін мүдделі тараптарды анықтау және іріктеу қағидаттары + 19
G4–26 Ұйымның мүдделі тараптармен мүдделі тараптар мен нысандар бойынша өзара іс-қимыл жиілігін қоса алғандағы өзара іс-қимылына қатысты ұстанымы, есеп дайындау процесінің бөлігі ретінде қандай да бір өзара іс-қимыл элементтері арнайы қолданылған/қолданылмағанын хабарлаңыз. + 19
G4-EC1 Құрылған және бөлінген тура экономикалық құн + 83–103
G4-EC2 Ұйымның климаттың өзгеруімен байланысты қызметіне арналған қаржылық аспектілер мен өзге де тәуекелдер және мүмкіндіктер + 88, 89
G4-СПМ Менеджмент саласындағы ұстанымдар туралы жалпы мәліметтер.

a. Аспект неліктен мәнді болып табылады? Аталған Аспектіні мәнді ететін әсерлерді сипаттау.

b. Ұйымның осы мәнді Аспектіні немесе онымен байланысты әсерлерді қалай басқаратынын сипаттау.

c. Менеджмент саласындағы ұстанымның бағасын сипаттау, оның ішінде:

менеджмент саласындағы ұстанымның тиімділігін бағалау тетіктері;

менеджмент саласындағы ұстанымды бағалау нәтижелері;

менеджмент саласындағы ұстанымның кез келген өзгерістері.

+ 37
G4-EN1 Материалдарды, энергияны, суды тиімді пайдалану, биоәртүрлілікті сақтау, оның ішінде:

салмағы немесе көлемі бойынша жұмсалған материалдар

+ 39
G4-EN10 көп рет және қайталап пайдаланылатын судың үлесі мен жалпы көлемі + 39
G4-EN8 Жиналатын судың қайнар көздерге бөлгендегі жалпы саны + 39
G4-EN3 Ұйымның ішіндегі энергия тұтыну + 42
G4-EN5 Энерия сыйымдылық + 43
G4-EN6 Энергия тұтынуды азайту + 43
G4-EU11 Пайдаланылатын энергияның түрі мен реттеу режимі бойынша бөлгендегі жылу өндірудің орташа тиімділігі + 43
G4-EN21 Атмосфераға шығарылатын NOx, SOx және басқа маңызды ластаушы заттардың шығарындылары + 40
G4-EN22 Ағынды сулар мен қабылдаушы объектінің сапасы көрсетілген төгінділердің жалпы көлемі + 40
G4-EN29 Экологиялық заңнамалар мен нормативтік талаптарды сақтамағаны үшін салынған маңызды айыппұлдардың ақшалай мәні мен қаржылық емес санкциялардың жалпы саны +  

41

G4-EN31 Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған жалпы шығындар мен инвестициялар, түрлері бойынша бөлгендегі + 41
G4-10 а. Қызметкерлердің жалдау туралы шарт және жынысы бойынша бөлгендегі жалпы саны.

b. Тұрақты қызметкерлердің жұмыспен қамтыру түрі және жынысы бойынша бөлгендегі жалпы саны.

c. Жұмыс күшінің штаттық және штаттан тыс. қызметкерлерге, сондай-ақ жынысы бойынша бөлгендегі жалпы саны.

d. Жұмыс күшінің өңірлер бойынша және жынысына қарай бөлгендегі жалпы саны.

+ 172–174
G4-11 Ұжымдық шартпен қамтылған барлық қызметкерлер пайызы + 183
G4-LA1 Жаңадан жалға алынған қызметкерлердің жалпы саны мен пайызы, сонымен қатар жас ерекшелігі тобы, жынысы және өңірі бойынша бөлгендегі кадр тұрақтамаушылығы. Жергілікті халықты жалдау рәсімдері және ұйым қызметін жүргізетін маңызды өңірлердегі жергілікті халық арасынан жалданған жоғары басшылардың үлесі. + 173, 174
G4-LA2 Ұйым өз қызметін жүзеге асыратын маңызды өңірлер бойынша бөлгендегі толық қамтылған жағдайда жұмыс істейтін қызметкерлерге берілетін, уақытша немесе толық қамтылмаған жағдайда жұмыс істейтін қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер + 184
G4-LA4 Ұйым қызметіндегі маңызды өзгерістерге қатысты хабардамалар жіберілетін ең аз кезең, сонымен қатар ол ұжымдық келісімде белгіленді ме? + 183
G4-LA6 Менеджмент саласындағы ұстанымдар туралы жалпы мәліметтер

Өндірістік жарақаттың түрлері мен деңгейі, кәсіби аурулардың деңгейі, жоғалтқан күндердің коэффициенті мен жұмыс орнында болмаған күндердің коэффициенті, сонымен қатар жұмыспен байланысты өлім жағдайларының жалпы саны, өңірлер мен жынысы бойынша бөлгендегі

 

+

188
G4-LA8 Кәсіподақтармен жасалған ресми келісімдердегі денсаулық пен қауіпсіздік мәселелерінің көрінісі + 195
G4-EU18 Мердігерлер мен қосалқы мердігерлердің еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы бойынша тиісті оқудан өткен қызметкерлерінің пайызы + 187, 189
G4-EU25 Компания активтерінің қатысуы арқылы халықтың алған жарақаттары мен өлім жағдайына алып келген оқиғалардың саны, сот шешімдерін, ауруға қатысты қарауда жатқан сот істерін реттеуді қоса алғанда + 187
G4-LA9 Кадрларды дамыту, персоналдың біліктілігін арттыру.

Қызметкерлердің жынысы мен санаттарына бөлгенде бір қызметкерге жұмсалатын орташа жылдық оқыту сағатының саны

+ 175
G4-LA11 Қызметкерлердің жынысы мен санаттарына бөлгенде нәтижелілік пен мансаптық дамуды мерзімді бағалау жүргізілетін қызметкерлердің үлесі + 179
G4-LA12 Ұйымның басқарушы органдары мен персоналының негізгі санаттарының жынысы, жас ерекшелігі топтары, азшылық топтарына тиістілігі және басқа әралуандық белгілері бойынша бөлгендегі құрамы + 173
G4-LA16 Арыз берудің ресми тетіктері арқылы берілген, өңделген және реттелген еңбек қатынастарының тәжірибесіне қатысты берілген арыздардың саны + 195
G4-HR3 Кемсіту жағдайлары мен қолданылған түзетуші іс-қимылдардың жалпы саны + 194
G4-EC5 Ұйымның қызметі таралған маңызды өңірлер бойынша белгіленген ең төмен жалақыға жыныстары әр түрлі қызметкерлердің бастапқы деңгейдегі стандартты жалақысының қатысы + 180
G4-EC6 Ұйым қызметін жүзеге асыратын маңызды өңірлердегі жергілікті халық өкілдерінің арасынан жалданған жоғары дәрежелі басшылардың үлесі + 174
G4-LA13 Ер адамдар мен әйелдердің қызметкерлердің санаттары мен қызметті жүзеге асырудың маңызды өңірлері бойынша бөлгендегі бастапқы жалақысының қатысы + 173
G4-SO3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету + 194
G4-SO4 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен әдістер туралы хабардар ету және оларды оқыту + 194
G4–56 Ұйымның Мінез-құлық кодексі мен Этикалық кодекстер секілді ұйымның құндылықтары, қағидаттары, стандарттары және мінез-құлық нормалары + 191
G4–57 Этикалық және заңға бағынатын мінез-құлық мәселелері бойынша, сондай-ақ сенім телефоны немесе телефон бойынша консультация беру секілді ұйымдағы жосықсыз көріністерге байланысты мәселелер бойынша консультацияларға жүгінудің ішкі және сыртқы тетіктері + 191–194
G4–58 Этикаға жатпайтын және заңсыз мінез-құлық, сондай-ақ сенім тікелей бастыққа хабарлау, жөнсіз іс-әрекет фактілері туралы немесе ыстық желілер секілді ұйымдағы жосықсыздыққа байланысты мәселелер туралы хабарлаудың ішкі және сыртқы тетіктері + 191–194
«Самұрық–Энерго» АҚ | Біріктірілген жылдық есеп
Scroll Up